Обучения


     Сдружение „Доза обич” е една от малкото организации в града, които предлагат услуги по отношение на вторичната превенция на наркомании и проституция, и единствената организирана структура за консултиране на зависимости. Практикувайки дейностите си, съвместно с усилията на множеството организационни партньори, се създадоха добри практики на територията на гр. Бургас.
     Целейки ефективното развитие на работните си направления, сдружението осъществява и дейности свързани с обучения и мултиплициране на практиката си.
     Обученията, които Сдружение „Доза обич” предлага, са в две направления:

Сред клиенти:
     Предоставят се целево групови и индивидуални /теоретични и практични/ обучения за клиентите от целевите групи, с които сдружението работи. Разнообразни във формата и съдържанието са сесиите в зависимост от целите и потребността на клиента. Предлаганата информация е в областта на здравната превенция, намаляване на вредите при практикуване на рисково поведение, социални и животоспасяващи въпроси, касаещи клиентите ни.

Сред професионалисти и партньори:
    Предоставяните обучения за професионалисти са на няколко нива: студенти, доброволци, други професионалисти.
  • Студенти - Сдружение „Доза обич” е база за стаж на бъдещите професионалисти – специалност Социални дейности към Бургаски Свободен Университет. Ежегодно за студентите се предоставя теоретично и практическо обучение, по одобрена програма за задълбочено обучение на бъдещите специалисти.
  • Доброволци - Специално е разработена програма за доброволци към Сдружение „Доза обич”. Ежегодно в организацията се обучават доброволци, част, от които в последствие остават и като служители. Сдружението е предпочитана организация в сферата на доброволстването в град Бургас, включително и търсена база и от други младежи от чужбина.
  • Професионалисти - Различни обучителни програми са разработени и насочени към обучение на колеги и партньори, за практикуване на аутрич практика, превенция и интервенция по отношение на ХИВ, работа със зависимости и други.